MPTC'S
Name
Mptc Constituency
District
Complete Profile
D.Abudul Rahim
--
Anantapur
D.Saddanapa
--
Anantapur
S.Janaki Bai
--
Anantapur
Kanekanti Madhavi
--
Anantapur
Narayanswamy
--
Anantapur
M.Akkulappa
UR
Anantapur
K.Silpa
--
Anantapur
B.Venkataramanamma
UR(W)
Anantapur
M.Ramana
--
Anantapur
S.Anand
--
Anantapur
T.Imamulu
--
Anantapur
E.Lelavathi
--
Anantapur
B.Pushapavathi
--
Anantapur
Mangala Ramu
--
Anantapur
S.Nagaraju
UR
Anantapur
B.Vanaja
UR(W)
Anantapur
M.CHINNA GURREDDY
W.GOVINDINNE
Kurnool
P.ARUNA KUMARI
RAMACHANDRA PURAM
Kurnool
M.DEVI
KRISTIPADU
Kurnool
J.MAHESWARI
GUNDUPAPALA
Kurnool